Gedania

Orlova

Vari

Bergkinner

Orlova

Skytja


Gr�d 7 S�o�c

Maribor

Novigrad

Quohjooislajtori


Witaj W�drowcze

Znajdujesz si� na ternie Ksi�stwa Surmali. Prowincji b�d�cej istotn� sk�adow� cz�ci� Kr�lestwa Dreamlandu, najstarszego pa�stwa wirtualnego (mikronacji) w polskim mikro�wiecie.

Zostaj�c obywatelem Ksi�stwa mo�esz zrealizowa� swoje ambicje, pozna� ciekawych ludzi i doskonale si� rozerwa�, a przy okazji - wiele si� nauczy�. Mikro�wiat, a w szczeg�lno�ci Surmala nie jest zabaw�, kt�r� ogranicza wiek, p�e�, czy umiej�tno�ci. Jedyn� przeszkod� jest Twoja wyobra�nia!

Je�li jeszcze nie wnios�a�/e� podania o wydanie Ci paszportu, to aby zosta� obywatelem Ksi�stwa Surmali, nale�y wype�ni� formularz na g��wnej stronie Dreamlandu i poda� nasz� prowincje, jako t� w kt�rej chcesz zamieszka�.

Z pewno�ci� znajdziesz tutaj dziedzin�, w kt�rej z powodzeniem si� zrealizujesz! Nasza Mikronacja czeka na Ciebie!

Je�li masz k�opoty albo chcesz si� poradzi� to napisz na forum www Kr�lestwa Dreamlandu, lub IRC #5prowincji lub te� zwr�� si� bezpo�rednio do w�adz Ksi�stwa.

Przygod� zacznij ju� dzisiaj!!

Pole� nas:
Copyright © 2008 - 2014 Surmala | J.Kalicki, �.Wakowski, M. Schlesinger-Asketil